Log In
رژیم غذائی در پوست

نقش تغذیه و سبک زندگی در بیماری های پوستی

Posted by in پرسش های متداول، on 10. Jan, 2015 | 4 Comments

یکی از رایج ترین سوالاتی که بیماران و همراهان آنها در انتهای هر ویزیت از پزشک معالج خود می پرسند در مورد غذاهای تشدید کننده یا تخفیف دهنده بیماریشان است. هرچند در علم نوین به اندازه طب سنتی بر این موضوع تاکید نشده است ولی سعی من در این پست ارائه  ارتباط های ذکر شده . . .