Log In
microneedle fraction RF

فرکشنال رادیوفرکونسی سوزنی INFINI

Posted by in لیزر on 26. Apr, 2014 | 4 Comments

در مقطعی از زمان زندگی می نمائیم که علم و تکنولوژی با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت است و طب زیبائی نیز با توجه به تمایل روزافزون به زیبائی و جوان سازی پوست مورد توجه فراوان قرار گرفته و روزی نیست که صحبت از ظهور یک روش جوانسازی  و زیبائی جدید به میان نیاید . . . .